KKS Veselavas

Valdes priekšsēdētāja     Emerita Gruzde
 
Grāmatvede                    Aksenija Zilvere
 
Adrese                           " Viesturi", Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV-4116
 
Tālr./fakss/e-pasts           +371 6 4122083/ +371 6 4192232/ veselavaspag@apollo.lv        
 
WWW                           http://www.veselava.lv/
 
Darba laiks                    Darba dienās:        09:00 - 16:00
                            
Darbības uzsakšanas     1996.g. 19.novembris
datums 
 
Biedru loks                   Par biedru var kļūt jebkura pilngadīga rīcībspējīgā persona, kas dzīvo, veic komerc- vai aroddarbību,
                                   vai kam ir nekustamais īpašums Veselavas vai Vaives pagasta teritorijā, kas piekrīt KKS Statūtiem,
                                   iemaksājot vienu reizi iestāšanas naudu 10.-LVL un iegādājoties vismaz 1 paju 10.- LVL vērtībā.