Taurenes KKS

Valdes priekšsēdētājs:Antoņina Paeglīte
Grāmatvede:Ineta Plūme
Adrese:"Nēķina muiža" , Taurene, Vecpiebalgas novads
Tālrunis:
e-pasts:
+(371) 29445310 / +(371) 26188278
taureneskks97@inbox.lv
Mājas lapa:Nav.
Darba laiks:

Pirmdiena 12.00 – 17.00
Otrdiena 9.00 – 13.00
Trešdiena 12.00 – 17.00
Ceturdiena 9.00 – 13.00
Piektdiena 9.00 – 13.00
Darbības uzsākšanas datums:1996.gads 21.novembris
Biedru loks:

Par Sabiedrības biedru var kļūt pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kura atbilst vienam no šiem nosacījumiem:
·     ir Vecpiebalgas vai Amatas novada iedzīvotājs;
·     ir nekustamā īpašuma īpašnieks minēto pašvaldību teritorijā;
·     veic komercdarbību vai aroddarbību minēto pašvaldību teritorijā;

Par Sabiedrības biedriem var kļūt jau uzņemto biedru laulātie un viņu bērni – rīcībspējīgas personas.

Par Sabiedrības biedriem var kļūt juridiskas personas:
·     Vecpiebalgas vai Amatas novada domes;
·     individuālais komersants, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka saimniecība, ja to īpašnieki ir krājaizdevu sabiedrības biedri;
·     komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība), kuras dalībnieki ir fiziskās personas, ja vienam vai vairākiem krājaizdevu sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā;
·     lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība vai cita sabiedrība, kurai nav komersanta statusa, ja vismaz vienam krājaizdevu sabiedrības biedram pieder balsstiesības šādu sabiedrību pamatkapitālā;
·     biedrība, kuras biedri ir tikai fiziskās personas un vismaz viens no viņiem ir krājaizdevu sabiedrības biedrs.

Personas, kas vēlas iestāties Sabiedrībā, iesniedz Valdei rakstisku pieteikumu un iemaksā:
·     iestāšanās naudu KKS EUR 2,85 (divi eiro  centi);
·     vismaz vienu paju EUR 2,85 (divi eiro 85 centi) apmērā.

Apakšlapas (2): Kredīti Noguldījumi