PAR MUMS‎ > ‎

Statūti

Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienības

STATŪTI 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1.Biedrības nosaukums ir:
Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienība. 
1.2.Biedrības saīsināts nosaukums ir – LKKSS. 
1.3.Biedrības logo attēls: 

2.nodaļa. Biedrības mērķi. 

Biedrības mērķi ir:
2.1.pilnveidot krājaizdevu sabiedrību darbības un attīstības politiku un veicināt tās realizāciju Latvijā;
2.2.apvienot Biedrības biedru (turpmāk tekstā – biedri) zināšanas un pieredzi krājaizdevu sabiedrību jautājumu un problēmu risināšanā; 
2.3.pilnveidot vienotas krājaizdevu sabiedrību informācijas sistēmas izveidošanu jautājumos, kas saistīti ar krājaizdevu sabiedrību darbību, un šīs informācijas pieejamību biedriem; 
2.4.sekmēt sadarbību starp krājaizdevu sabiedrībām, kā arī krājaizdevu sabiedrību sadarbību ar citām organizācijām Latvijā un ārzemēs, kuru darbība stimulē krājaizdevu sabiedrību sistēmas attīstību; 
2.5.aizstāvēt krājaizdevu sabiedrību intereses un tiesības valsts varas un pārvaldes, kā arī pašvaldības institūcijās; 
2.6.veicināt krājaizdevu sabiedrību darbības normatīvās bāzes attīstību. 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš 

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana 

4.1.Biedrībā var iestāties juridiskas personas - krājaizdevu sabiedrības, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Valde.
4.2.Lēmumu par uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. 
4.3.Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedru sapulcei. Ja arī Biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedru, un tas var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās. 
4.4.Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to Valdei. 
4.5.Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja tas: 
4.5.1.nepilda Biedru sapulces un Valdes lēmumus; 
4.5.2.nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības; 
4.5.3.veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 
4.6.Jautājumu par biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamā biedra pilnvaroto personu un dodot viņai vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra pilnvarotās personas neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības pieņem ar ne mazāk kā 2/3 klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Valdes lēmumu un tā motivāciju izslēgtajam biedram paziņo rakstveidā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 
4.7.Biedriem, kas izstājas vai tiek izslēgti no Biedrības, nav tiesību uz Biedrības mantu vai šīs mantas daļu un viņu izdarītie maksājumi netiek atmaksāti. 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi 

5.1.Biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1.piedalīties Biedrības pārvaldē; 
5.1.2.vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības institūcijās; 
5.1.3.saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
5.1.4.piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 
5.1.5.piedalīties Biedrības projektu un programmu izstrādē un īstenošanā; 
5.1.6.Valdes noteiktajā kārtībā saņemt no Biedrības informatīvu, konsultatīvu, praktisku palīdzību un pakalpojumus; 
5.1.7.izstāties no Biedrības. 

5.2.Biedru pienākumi: 
5.2.1.ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces un Valdes lēmumus; 
5.2.2.ar savu aktīvu līdzdarbību veicināt Biedrības mērķu realizēšanu; 
5.2.3.popularizēt un veicināt Biedrības darbību; 
5.2.4.savlaicīgi maksāt noteiktos maksājumus. 
5.3.Saistības biedram var noteikt ar Biedru sapulces vai Valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 

6.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

6.1.Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
6.2.Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedri. 
6.3.Biedru sapulcē katru biedru pārstāv viena pilnvarota persona. 
6.4.Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam. 
6.5.Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 
6.6.Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms sapulces nosūtot katram biedram uzaicinājumu. 
6.7.Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā pārstāvēta vairāk kā puse no biedriem. 
6.8.Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Valde ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām, ievērojot statūtu 6.6. daļas noteikumus, no jauna sasauc Biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktā Biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no tajā pārstāvēto biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā pārstāvēti vismaz trīs biedri. 
6.9.Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. 
6.10. Biedru sapulces lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 

7.nodaļa. Izpildinstitūcija 

7.1.Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no deviņiem valdes locekļiem.
7.2.Valdes pilnvaru laiks ir trīs gadi. 
7.3.Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. 

7.4. Valdes priekšsēdētājs: 
7.4.1. nodrošina Valdes lēmumu izpildi; 
7.4.2. sadala pienākumus starp valdes locekļiem; 
7.4.3. pieņem darbā un atbrīvo no darba Savienībā strādājošos; 
7.4.4. pārstāv Savienību attiecībās ar valsti un citām personām. 

7.5. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā tā pienākumus veic valdes priekšsēdētāja vietnieks. 
7.6. Valdes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi pusgadā. 
7.7. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces kompetencē. 
7.8. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. 
7.9. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem valdes locekļiem. 
7.10. Neatkarīgi no statūtu 7.8. un 7.9. daļas noteikumiem, valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu. 
7.11. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi, bet valdes loceklis kopā ar četriem valdes locekļiem. 
7.12. Valdes locekļu atlīdzība tiek noteikta ar Biedru sapulces lēmumu, saskaņā ar gada budžetu. 

8.nodaļa. Revīzijas institūcija 

8.1.Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revīzijas komisija, kuru ievēl Biedru sapulce trīs locekļu sastāvā uz trīs gadiem.
8.2.Revīzijas komisijas locekļi nevar būt valdes locekļi. 
8.3.Revīzijas komisija veic kārtējās un ārkārtas revīzijas. 
8.4.Kārtējās revīzijas veic pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā, pārbaudot Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību. 
8.5.Ārkārtas revīzijas veic pēc vienas desmitās daļas biedru vai Valdes pieprasījuma. 
8.6.Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. 
8.7.Par revīziju rezultātiem Revīzijas komisija ziņo revīzijas pieprasītājam un Biedru sapulcei. 

9.nodaļa. Biedru nauda 

Biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Valde.

10.nodaļa. Citi noteikumi 

10.1. Biedrība pārstāv Latvijas krājaizdevu sabiedrības starptautiskajās krājaizdevu sabiedrību un citās organizācijās.
10.2. Biedrības darbības izbeigšanas un likvidācijas gadījumā tās mantu sadala starp biedriem proporcionāli biedru skaitam krājaizdevu sabiedrībās. 


Valdes priekšsēdētāja O.Kazačkova

Rīgā, 2013.gada 10.aprīlī