Licencēšanas kārtība

Saskaņā ar Krājaizdevu sabiedrību likumu par krājaizdevu sabiedrības (KS) dibinātājiem var būt ne mazāk kā 20 rīcībspējīgas fiziskās personas, kuras atbilst šādām prasībām:
 • kuras vai nu dzīvo vienā administratīvajā teritorijā, vai ir nekustamā īpašuma īpašnieki, vai veic komercdarbību vai aroddarbību šajā teritorijā. (Vienu krājaizdevu sabiedrību var veidot darbībai arī blakus esošajās administratīvajās teritorijās.)
 • vai
 • kuras nodarbinātas pie viena darba devēja.
 • vai
 • kuras ir vienas korporācijas (profesionālas biedrības) vai profesionālas radošas sabiedriskās organizācijas, vai arodbiedrības (arodbiedrību apvienības), vai sporta sabiedriskās organizācijas dalībnieki. 
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) KS darbībai, pēc dibināšanas sapulces, jaundibināmajai sabiedrībai ir jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK) speciālās atļaujas (licences) saņemšanai nepieciešamie dokumenti (FKTK normatīvie noteikumi Nr.112 "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi"):
 1. KS dibinātāju pilnvarotas personas parakstītu FKTK adresētu iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;
 2. KS dibināšanas līgumu;
 3. KS dibināšanas sapulces protokolu;
 4. KS statūtus;
 5. LR reģistrētas bankas izziņu, kas apliecina dibināšanas pamatkapitāla iemaksu (KS pamatkapitāla minimālais lielums ir 2500 euro);
 6. dokumentus, kas sniedz skaidru priekšstatu par plānoto KS darbību:
  • darbības plānu, kas atspoguļo KS darbības stratēģiju, finansiālo prognozi turpmākajiem 3 darbības gadiem (KS budžetu, bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu, kapitāla pietiekamības aprēķinu),
  • KS biedriem sniedzamo finanšu pakalpojumu plānu un citu informāciju, kuru KS dibinātāji uzskata par nepieciešamu.
 7. dokumentus, kas sniedz skaidru priekšstatu par KS darbības atbilstošu organizāciju - iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai nepieciešamo pamatelementu, politiku un procedūru aprakstus, kuras ir būtiskas KS darbībai un kvalitatīvai finanšu pakalpojumu sniegšanai:
  • KS organizatorisko struktūru ar skaidri norādītiem KS atbildīgo darbinieku (amatpersonu) pienākumiem un pilnvarām (t.sk. iekšējā revīzijas dienesta un tā vadītāja pienākumiem, pilnvarām un pakļautību);
  • būtisku risku pārvaldīšanas politikas un kontroles procedūras
  • grāmatvedības politiku un uzskaites organizācijas galvenos principus
  • aktīvu un informācijas sistēmas aizsardzības noteikumus.
KS statūtu, politiku, proceduru un noteikumu izstrādei:


StatūtiKrājaizdevu sabiedrību likums
Kooperatīvo sabiedrību likums
Organizatoriskā struktūra
Krājaizdevu sabiedrību likums (II nodaļa, V nodaļa);
Kooperatīvo sabiedrību likums 

KS nav saistoši, bet ir vērts iepazīties:
FKTK normatīvie noteikumi Nr.233 “Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi”
KredītpolitikaKrājaizdevu sabiedrību likums (IV nodaļa);
Kredīta reģistra likums;
Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
MK noteikumi Nr. 1219 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”;
FKTK normatīvie noteikumi Nr.24/9 “Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas normatīvie noteikumi”;
FKTK normatīvie noteikumi Nr.248 “Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi”;
LB noteikumiem Nr.93 “Kredītu reģistra noteikumi”; 

KS nav saistoši, bet ir vērts iepazīties:
FKTK normatīvie noteikumi Nr.233 “Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi”
Grāmatvedības politikaKrājaizdevu sabiedrību likums (V nodaļa);
Likums “Par grāmatvedību”;
Likums “Par nodokļiem un nodevām”;
MK noteikumi Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”;
MK noteikumi Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”;
FKTK normatīvie noteikumi Nr.232 “Krājaizdevu sabiedrību gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi”;
FKTK normatīvajiem noteikumiem Nr.40 “Krājaizdevu sabiedrību ienākumu un izdevumu uzskaites normatīvie noteikumi”;
FKTK normatīvie noteikumi Nr.24/9 “Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas normatīvie noteikumi”;
LB noteikumiem Nr.132 “Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi”;
LB noteikumi Nr.133 "Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi" 

KS nav saistoši, bet ir vērts iepazīties:
FKTK normatīvie noteikumi Nr.233 “Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi”
IS iekšējie drošības noteikumi
IS risku analīzes metodika
Fizisko personu datu aizsardzības likums;
FKTK normatīvie noteikumi Nr.112 „Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības normatīvie noteikumi”; 

KS nav saistoši, bet ir vērts iepazīties:
FKTK normatīvie noteikumi Nr.233 “Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi”
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas politikaNoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums;
MK noteikumi Nr.1071 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”; 

KS nav saistoši, bet ir vērts iepazīties:
FKTK noteikumi Nr.125 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi";
FKTK noteikumi Nr.25 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi”
Kapitāla pietiekamības novērtēšanas politikaKrājaizdevu sabiedrību likums (I nodaļaIII nodaļaIV nodaļa);
FKTK noteikumi Nr.20/8 “Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumi”;

KS nav saistoši, bet ir vērts iepazīties:

FKTK normatīvie noteikumi Nr.233 “Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi”;
Likviditātes pārvaldīšanas politika
Krājaizdevu sabiedrību likums (IV nodaļa);
FKTK noteikumi Nr.20/8 “Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumi”

KS nav saistoši, bet ir vērts iepazīties:
FKTK normatīvie noteikumi Nr.233 “Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi”;
FKTK noteikumi Nr.195 “Likviditātes prasību, to izpildes kārtības un likviditātes riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi".
Ārvalstu valūtu riska pārvaldīšanas politikaKrājaizdevu sabiedrību likums (IV nodaļa);
FKTK noteikumi Nr.20/8 “Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumi”;
Noguldījumu apkalpošanas noteikumiKrājaizdevu sabiedrību likums (IV nodaļa);
Noguldījumu garantiju likums;
FKTK normatīvie noteikumi Nr.166 “Normatīvie noteikumi par noguldītājam sniedzamo informāciju”;
FKTK normatīvie noteikumi Nr.104 „Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi”;
FKTK normatīvie noteikumi Nr.103 „Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi”;
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums;
MK noteikumi Nr.1071 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”;
LB noteikumi Nr.109 “Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi”; 

KS nav saistoši, bet ir vērts iepazīties: 
FKTK noteikumi Nr.125 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi";
FKTK noteikumi Nr.25 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi”


Ir vērts iepazīties arī ar:
 1. LB noteikumiem Nr.130 ”Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku”; 
 2. FKTK noteikumiem Nr.146 “Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi”; 
 3. FKTK noteikumiem Nr.220 “Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2016.gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi”; 
 4. MK noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"; 
 5. FKTK ieteikumi Nr.11 "Ieteikumi par kredītiestādēs, kooperatīvajās krājaizdevu sabiedrībās, ieguldījumu brokeru sabiedrībās, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībās, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekos, maksājumu iestādēs un elektroniskās naudas iestādēs saņemto sūdzību izskatīšanas, reģistrācijas un informācijas par sūdzībām sniegšanas kārtību"
8. KS dibinātāju sarakstu (fails pielikumā)
9. ziņas par KS dibinātājiem:
 • ja biedri pieder vienai komercsabiedrībai, vienai iestādei, vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām iestādēm vai komercsabiedrībām – attiecīgās personas vadītāja izsniegtu izziņu, kura apliecina dibinātāju piederību šai personai un kurā norādīts attiecīgās personas reģistrācijas numurs un nosaukums (firma), bet, ja sabiedrībā apvienojas vairāku vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu komercsabiedrību vai iestāžu darbinieki, – arī VID izziņas, kas apliecina visu šo komercsabiedrību reģistrēšanos par nodokļu maksātājiem attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • ja biedri pieder vienai LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izveidotai korporācijai (profesionālajai biedrībai), arodbiedrībai, profesionālai radošajai vai sporta sabiedriskajai organizācijai – attiecīgās organizācijas vadītāja izsniegtu izziņu, kura apliecina dibinātāju piederību šai organizācijai un kurā norādīts attiecīgās organizācijas reģistrācijas numurs un nosaukums (firma);
 • ja biedru nekustamais īpašums atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā – attiecīgos nekustamo īpašumu apliecinošos dokumentus;
 • ja pašvaldību starpā noslēgts sadarbības līgums – attiecīgu izziņu par novadu teritorijās vairāku blakus esošu novadu pilsētu un/vai novadu pagastu izveidotu vienu sabiedrību; 
10. KS padomes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja un revīzijas komisijas priekšsēdētāja un locekļu (jāatbilst KS likuma prasībām) kandidatūru raksturojošos dokumentus:
 • paziņojumu (pareizību ar parakstu apliecina kandidāts un KS dibinātāju pilnvarotā persona):(fails pielikumā)
 • izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV – par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus, pilnvaru apjomu un veiktās funkcijas), izglītības dokumentu kopijas. 
KS likuma prasības amatpersonām:

 1. Par KS valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, revīzijas komisijas priekšsēdētāju un locekli var būt persona: 
  • kura ir kompetenta finanšu vadības jautājumos; 
  • kurai ir nepieciešamā izglītība vai profesionālā pieredze krājaizdevu sabiedrību darbībā; 
  • kurai ir nevainojama reputācija; 
  • kurai nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību
 2. Par KS padomes priekšsēdētāju un padomes locekli var būt persona: 
  • kura ir kompetenta finanšu vadības jautājumos; 
  • kurai ir nevainojama reputācija; 
  • kurai nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību. 
 3. Par KS padomes pieksšsēdētāju, padomes locekli, valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, revīzijas komisijas priekšsēdētāju un locekli nevar būt persona, kura ir: 
  • sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas); 
  • saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un kriminālprocess pret kuru ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata. 
Lai pārliecinātos par KS padomes un valdes locekļu, kā arī revīzijas komisijas priekšsēdētāja un locekļa atbilstību KS likuma prasībām, FKTK ir tiesības uzaicināt attiecīgās personas uz pārrunām.

FKTK iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu izskata triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Ċ
LKKSS Savienība,
2016. gada 18. febr. 02:27
Ċ
LKKSS Savienība,
2016. gada 18. febr. 02:36