Zosēnu KKS

Valdes priekšsēdētājs:
Girta Upena
Grāmatvede:Alda Koliņa
Adrese:„Jūrnieki”, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4133
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
+(371) 29376776, +(371) 28379447

zosenukks@inbox.lv
Mājas lapa:Nav.
Darba laiks:Katru darba dienu 9:00 - 15:30
(Otrdienās - Jaunpiebalgā un Drustos)
Trešdienās - Raunā 9:00 - 13:00 (klientu apkalpošanas aģents Solvita Auziņa, tālr.: +371 22019026)
Darbības uzsākšanas datums:2000.gada 14. februāris
Biedru loks:Par Sabiedrības biedru var kļūt pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kura atbilst vienam no šiem nosacījumiem: 
 • ir Jaunpiebalgas, Raunas vai Gulbenes novada iedzīvotājs; 
 • ir nekustamā īpašuma īpašnieks minēto pašvaldību teritorijā; 
 • veic komercdarbību vai aroddarbību minēto pašvaldību teritorijā; 
 • ir piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Drusti” biedrs. 
Par Sabiedrības biedriem var kļūt jau uzņemto biedru laulātie un viņu bērni – rīcībspējīgas personas.
Par Sabiedrības biedriem var kļūt juridiskas personas:
 • Jaunpiebalgas, Raunas un Gulbenes novada domes; 
 • individuālais komersants, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka saimniecība, ja to īpašnieki ir krājaizdevu sabiedrības biedri; 
 • komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība), kuras dalībnieki ir fiziskās personas, ja vienam vai vairākiem krājaizdevu sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā; 
 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība vai cita sabiedrība, kurai nav komersanta statusa, ja vismaz vienam krājaizdevu sabiedrības biedram pieder balsstiesības šādu sabiedrību pamatkapitālā; 
 • biedrība, kuras biedri ir tikai fiziskās personas un vismaz viens no viņiem ir krājaizdevu sabiedrības biedrs. 
Personas, kas vēlas iestāties Sabiedrībā, iesniedz Valdei rakstisku pieteikumu un iemaksā:
 • iestāšanās naudu KKS EUR 17.07 (septiņpadsmit eiro 7 centi); 
 • vismaz vienu paju EUR 17.07 (septiņpadsmit eiro 7 centi) apmērā

YouTube video

Apakšlapas (3): Cenrādis Kredīti Noguldījumi