KKS Veselavas

Valdes priekšsēdētāja Emerita Gruzde

Grāmatvede Aksenija Zilvere

Adrese " Viesturi", Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV-4116

Tālr./fakss/e-pasts +371 6 4122083/ +371 6 4192232/ veselavaspag@apollo.lv

WWW http://www.veselava.lv/

Darba laiks Darba dienās: 09:00 - 16:00

Darbības uzsakšanas 1996.g. 19.novembris

datums

Biedru loks Par biedru var kļūt jebkura pilngadīga rīcībspējīgā persona, kas dzīvo, veic komerc- vai aroddarbību,

vai kam ir nekustamais īpašums Veselavas vai Vaives pagasta teritorijā, kas piekrīt KKS Statūtiem,

iemaksājot vienu reizi iestāšanas naudu 10.-LVL un iegādājoties vismaz 1 paju 10.- LVL vērtībā.