Licencēšanas kārtība

Krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus ir tiesīga sniegt juridiskā persona, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) izsniegtu speciālu atļauju (licenci) saskaņā ar Krājaizdevu sabiedrību likumu.

Krājaizdevu sabiedrība ir kooperatīva sabiedrība ar mainīgu biedru skaitu un kapitālu un saskaņā ar Krājaizdevu sabiedrību likumu un saviem statūtiem sniedz šīs sabiedrības biedriem finanšu pakalpojumus, kas minēti Krājaizdevu sabiedrību likumā.

Krājaizdevu sabiedrības galvenais uzdevums ir attīstīt savos biedros spēju darboties kopīgi, lai uz savstarpējas palīdzības un pašpārvaldes principu pamata, veicinot taupību, veidotu kredītresursus biedru personisko, kā arī saimniecisko un sadzīves vajadzību apmierināšanai, tādējādi sekmējot viņu labklājību.

Krājaizdevu sabiedrības kvalifikācijas prasības

 • Par krājaizdevu sabiedrības dibinātājiem var būt ne mazāk kā 20 rīcībspējīgas fiziskās personas, kuras atbilst Krājaizdevu sabiedrību likuma 5. pantā noteiktajām prasībām.

 • Krājaizdevu sabiedrības veido noteiktam biedru lokam atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību likuma 4.pantam.

 • Amatpersonām ir nepieciešama kompetence finanšu vadības jautājumos, nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze krājaizdevu sabiedrību darbībā.

 • Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitālu veido visu krājaizdevu sabiedrības biedru paju nominālvērtību summa. Krājaizdevu sabiedrības biedrs savas pajas drīkst apmaksāt tikai naudā.

 • Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitāla minimālais lielums ir 2500 eiro. Ja par krājaizdevu sabiedrības biedru kļūst komercsabiedrība vai kooperatīvā sabiedrība, tad pamatkapitāla minimālais lielums ir 25 000 eiro.

Speciālās atļaujas (licences) iegūšanas process sastāv no vairākiem posmiem:

 1. sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai,

 2. pieteikuma iesniegšana,

 3. pieteikuma izvērtēšana,

 4. speciālās atļaujas (licences) saņemšana.

1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai


Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: pirms licencēšanas un iepazīšanās posms, kurā FKTK organizē tikšanos ar krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvi, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā sabiedrība vēl nav dibināta.


Ko dara krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvis

 • Sagatavo informāciju par krājaizdevu sabiedrības dibinātājiem un amatpersonām.

 • Sagatavo informāciju par plānoto krājaizdevu sabiedrības veidošanas principu.

 • Sagatavo informāciju par plānoto darbību.

 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.


Ko dara FKTK

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu.

 • Skaidro dokumentu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas procesu un termiņus.

 • Sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.


Kas jāņem vērā?

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.

 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus.


Iesniedzamie dokumenti:

 • amatpersonu CV;

 • plānotais kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības veidošanas princips;

 • pakalpojuma un tā sniegšanas apraksts.

2. Pieteikuma iesniegšana


Pieteikuma iesniegšana: kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvis sagatavo un iesniedz speciālās atļaujas (licences) saņemšanas pieteikumu.

Ko dara krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvis


Ko dara FKTK

 • Mēneša laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi.

 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, FKTK nosūta krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvim vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.

 • FKTK nozīmē projekta vadītāju un nodrošina krājaizdevu sabiedrībai pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.


Kas jāņem vērā?

 • Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot FKTK piedāvātās konsultācijas.

 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.

 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu).


Iesniedzamo dokumentu saraksts

Iesniedzamie dokumenti izriet no Krājaizdevu sabiedrības likuma un 27.10.2020. noteikumiem Nr. 202 ‘‘Krājaizdevu sabiedrības licences un atsevišķu krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju un dokumentu saskaņojuma saņemšanai iesniedzamā informācija un dokumenti un informācijas sniegšanas kārtība”.

Latvijas Republikā reģistrējama krājaizdevu sabiedrība, lai saņemtu licenci krājaizdevu sabiedrības darbībai, iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu, kuram pievienoti šādi dokumenti:

1. sabiedrības dibināšanas līgums;

2. sabiedrības dibināšanas sapulces protokols;

3. sabiedrības statūti;

4. Latvijas Republikā reģistrētas bankas izziņa, kas apliecina dibināšanas pamatkapitāla iemaksu;

5. dokumenti, kas sniedz skaidru priekšstatu par plānoto sabiedrības darbību un tai atbilstošu organizāciju, saskaņā ar Noteikumu Nr. 202 4. un 5. punktu;

6. sabiedrības dibinātāju saraksts saskaņā ar Noteikumu Nr. 202 3.7. punktu;

7. ziņas par sabiedrības dibinātājiem saskaņā ar Noteikumu Nr. 202 3.8. punktu;

8. sabiedrības amatpersonu kandidatūru raksturojošos dokumentus saskaņā ar Noteikumu Nr. 202 3.9. punktu;

9. sabiedrības darbības ekonomiskais pamatojums (darbības plāns) saskaņā ar Noteikumu Nr. 202 4. punktu;

10. sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai nepieciešamie pamatelementi, politiku un procedūru apraksti:

a) sabiedrības organizatoriskā struktūra saskaņā ar Noteikumiem Nr. 202 1. punktu;

b) būtisku risku pārvaldīšanas politikas un kontroles procedūras saskaņā ar 20.10.2020. Komisijas noteikumiem Nr. 194 “Krājaizdevu sabiedrību iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi”;

c) grāmatvedības politiku un uzskaites organizācijas galvenie principi saskaņā ar 01.09.2020. Komisijas noteikumiem Nr. 145 “Krājaizdevu sabiedrību gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi”;

d) informācijas sistēmas drošības noteikumi saskaņā ar 08.09.2020. Komisijas noteikumiem Nr. 150 “Informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldības normatīvie noteikumi”;

e) sabiedrības procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību. Detalizētāks prasību saraksts pieejams šajā dokumentā.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

Trīs mēneši no brīža, kad ir iesniegt pilnīgs pieteikums. Pieteikuma izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

3. Pieteikuma izvērtēšana


Pieteikuma izvērtēšana: FKTK veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.

Ko dara krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvis

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.

 • Pēc iespējas īsākos termiņos sniedz atbildes uz FKTK papildu informācijas pieprasījumiem.

 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar FKTK norādēm.

 • Piedalās FKTK organizētajās sanāksmēs.


Ko dara FKTK

 • Veic iesniegto dokumentu izvērtēšanu pēc būtības.

 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvi.

 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi iesniegtajos dokumentos.

 • Turpina izskatīt iesniegtos dokumentus, saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.

 • Pabeidz iesniegto dokumentu izvērtēšanu.

Kas jāņem vērā?

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai.

 • Pēc iespējas īsākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.

 • Aicinām FKTK rīkotajās sanāksmēs piedalīties krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvjus, kā arī krājaizdevu sabiedrības amatpersonu kandidātus.

4. Licences saņemšana


Speciālās atļaujas (licences) saņemšana: FKTK pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

Ko dara krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvis

 • Gatavojas saņemt speciālo atļauju (licenci) un uzsākt darbību saskaņā ar darbības plānu.

 • Noformē lietotājus FKTK Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar FKTK un darbības pārskatu iesniegšanai.


Ko dara FKTK

 • Sagatavo lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

 • Informē krājaizdevu sabiedrības dibinātāja pārstāvi par pieņemto lēmumu.

 • Izvieto informāciju mājaslapā.


Kas jāņem vērā?

 • Iepazīstieties ar FKTK sniegto informāciju par piekļuvi Datu ziņošanas sistēmai!

 • Iepazīstieties ar informāciju, kas saistīta ar darbības pārskatu sniegšanas prasībām un kārtību!

 • Sagatavojieties uzsākt darbību saskaņā ar apstiprināto darbības plānu un procedūrām!

5. Uzraudzība


Uzraudzība: FKTK veic krājaizdevu sabiedrības darbības uzraudzību atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma un Krājaizdevu sabiedrību likuma prasībām.

Ko dara krājaizdevu sabiedrības amatpersonas

 • Sniedz atbildes uz FKTK pieprasījumiem.

 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

 • Ziņo FKTK par izmaiņām speciālās atļaujas (licences) saņemšanai izsniegtajos dokumentos.

 • Saskaņo ar FKTK gan jaunu finanšu pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu, gan ārpakalpojuma sniegšanas sākšanu.

 • Iepazīstas ar FKTK nozīmēto krājaizdevu sabiedrības kuratoru.


Ko dara FKTK

 • Nozīmē krājaizdevu sabiedrībai kuratoru.

 • Vērtē krājaizdevu sabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

 • Pieprasa papildu informāciju par krājaizdevu sabiedrības darbību un tās rādītājiem.

 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.


Kas jāņem vērā?

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar FKTK nozīmēto kuratoru.

Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.

Ziņojiet par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, ārpakalpojuma saņemšanas procesā, kā arī par izmaiņām speciālās atļaujas (licences) saņemšanai iesniegtajos dokumentos, tajā skaitā amatpersonu izmaiņu gadījumā.


Izmaksas

Pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas krājaizdevu sabiedrība FKTK darbības finansēšanai maksā līdz 0,033 procentiem (ieskaitot) no krājaizdevu sabiedrības vidējā aktīvu apjoma ceturksnī.

Darbības atļaujas iegūšanas process kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai