Statūti

1.Biedrības nosaukums

1.1.Biedrības nosaukums ir:

Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienība. 

1.2.Biedrības saīsināts nosaukums ir – LKKSS

1.3.Biedrības logo attēls: 

2. Biedrības mērķi

2.1.   Biedrības mērķis ir sadarbībā ar valsts un nevalstiskā sektora partneriem veicināt krājaizdevu sabiedrību attīstību Latvijā;

2.2. Biedrības mērķa sasniegšanai Biedrība izvirza šādus galvenos uzdevumus:

2.2.1. biedriem aktuālo jautājumu risināšanas koordinācija;

2.2.2. biedru kolektīvo interešu pārstāvība valsts un pašvaldības institūcijās, kā arī vietējās un starptautiskajās organizācijās;

2.2.3. biedru tiesību un interešu aizstāvība;

2.2.4. pieredzes apmaiņas organizēšana biedriem aktuālajos jautājumos;

2.2.5. biedru darbinieku apmācība un kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana;

2.2.6. konsultatīva palīdzība biedriem.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Par Biedrības biedriem var kļūt un būt kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības, kas Latvijas Republikā ir tiesīgi veikt krājaizdevu sabiedrības darbību Krājaizdevu sabiedrību likuma izpratnē.

4.2. Lai iestātos Biedrībā, pretendents iesniedz rakstveida pieteikumu.

4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valdes lēmumu paziņo pieteicējam 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var prasīt izskatīt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne agrāk kā pēc gada no lēmuma pieņemšanas dienas.

4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei un samaksājot biedra maksu par to laiku, kad tas ir bijis biedrs esošā kalendāra gada ietvaros. Pirms izstāšanās biedram jāsamaksā visi biedra naudas maksājumu parādi, ja tādi ir.

4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar biedru sapulces lēmumu, ja:

4.6.1. biedrs nepilda biedru sapulces vai valdes lēmumus;

4.6.2. biedrs nepilda savus pienākumu vai uzņemtās saistības;

4.6.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.7. Ja biedram tiek anulēta licence krājaizdevu sabiedrības darbībai, valde pieņem lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības. Valdes lēmumu rakstveidā paziņo biedram piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības institūcijās;

5.1.3. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju sanāksmju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.4. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos;

5.1.5. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu;

5.1.6. izvietot biedru informāciju Biedrības informatīvajos materiālos, piedalīties Biedrības publicitātes pasākumos;

5.1.7. piedalīties Biedrības projektu un programmu izstrādē un īstenošanā;

5.1.8. izmantot Biedrības atbalstu  gadījumos,  kad  biedra darbības jautājumi tiek izskatīti  valsts,  pašvaldības  un  citās  institūcijās;

5.1.9. iniciēt, aktualizēt vai iesniegt likumdošanas aktu, kā arī politikas plānošanas priekšlikumus, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu sasniegšanu;

5.2.3. ievērot un savā darbībā veicināt augstus ētikas un atbilstības standartus;

5.2.4. celt krājaizdevu sabiedrību nozares reputāciju, tostarp, izvairoties no darbībām, kas varētu kaitēt nozares reputācijai;

5.2.5. uzņemties atbildību, atsaucot savu pārstāvi no Biedrības institūciju amatiem, ja šī persona ir saņēmusi uzraudzības institūciju individuālu sodu par darbības pārkāpumiem vai pret personu ir ierosināts kriminālprocess;

5.2.6. neizpaust informāciju, kas ir komercnoslēpums;

5.2.7. maksāt biedru maksu, kuru apmēru un maksāšanas kārtību nosaka biedru sapulce.

6. Biedru sapulce

6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties un balsot visi Biedrības biedri.

6.3. Kārtējo biedru sapulci sasauc vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.

6.4. Ārkārtas biedru sapulci var sasaukt pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.5. Biedru sapulci sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram elektronisku uzaicinājumu.

6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Biedrības biedru skaita.

6.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laukā sasauc atkārtotu biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.

6.9. Biedru sapulces lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7. Izpildinstitūcija

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kuras sastāvā ir trīs locekļi. Valdi uz trīs gadiem ievel biedru sapulce.

7.2. Valde vada un pārstāv Biedrību.

7.3. Valde:

7.3.1. sasauc biedru sapulces;

7.3.2. organizē Biedrības biedru sapulču lēmumu izpildi;

7.3.3. organizē un vada Biedrības darbu;

7.3.4. rīkojas ar Biedrības budžetu atbilstoši biedru sapulces lēmumiem;

7.3.5. pārstāv Biedrību attiecībās ar valsts un citām organizācijām.

7.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces kompetencē.

7.5. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem.

7.6. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.

7.7. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.

7.8. Biedrību ir tiesīgs pārstāvēt katrs valdes loceklis kopīgi ar vismaz vienu valdes locekli.

7.9. Valdes locekļu atlīdzība tiek noteikta ar biedru sapulces lēmumu.

8. Revidents

8.1.  Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents. Revidentu uz trīs gadiem ievel biedru sapulce.

8.2.  Par revidentu nevar būt valdes locekļi.

8.3.  Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.

8.4.  Revidents:

8.4.1. veic Biedrības un, nepieciešamības gadījumā, tās dibināto sabiedrību un biedrību mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

8.4.2. sniedz atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

8.4.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

8.4.4. sniedz ieteikumus Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai.

8.5.  Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.


9. Biedru nauda

9.1. Biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka biedru sapulce.

10. Citi noteikumi

10.1. Biedrības darbības izbeigšanas un likvidācijas gadījumā tās mantu sadala starp biedriem proporcionāli biedru skaitam krājaizdevu sabiedrībās.