KKS Rundāles

Valdes priekšsēdētāja Marija Teišerska

Grāmatvede Rita Laiskone

Adrese Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921

Tālr./fakss/e-pasts +371 6 3962258/ +371 6 3962268/

+371 63962533 rundale@apollo.lv

WWW http://www.rundale.lv/

Darba laiks Pirmdienās: 09:00 - 18:00

Ceturtdienās: 09:00 - 18:00

Sestdienās: 09:00 - 18:00

Darbības uzsakšanas 2002.g. 14.jūnijs

datums

Biedru loks Par biedru var kļūt jebkura pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kas dzīvo, veic komerc- vai aroddarbību,

vai kam ir nekustamais īpašums Rundāles, Svitenes vai Viesturu pagastu teritorijā, kura piekrīt KKS

Statūtiem, iemaksājot vienu reizi iestāšanas naudu 5.-LVL un iegādājoties vismaz 1 paju 10.-LVL vērtībā.

Par KKS biedriem var būt arī minēto pagastu padomes.

Pakalpojumu veidi:

Kredītu veidi

Kredīta veids

Patēriņa

Summa( LVL)

1 – 350

351-500

501- 1000

Procenti gadā

26%

24%

22%

Noguldījumu veids

Noguldījuma veids

Termiņnoguldījums ( no kopējās uzkrātās % summas atskaita 10 % IIN )

Periods

3 mēneši

12mēneši

24 mēneši

Procenti gadā

5,5%

9.0%

9.5%